fbpx
+90 224 483 59 39
tren
Sosyal Medya Hesaplarımız

Atık Su Arıtma

Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen ya da tamamen değişmiş sulara atık su denilmektedir. Çevre Kanunu’na göre; “Atık sular önlemsiz olarak doğaya bırakılamaz.”

Evsel atık sular; evler, siteler, konutlar, motel ve oteller gibi yerleşim birimlerindeki kullanım sonucu oluşan kirli kanalizasyon sularıdır. Bu sulardaki en büyük kirlilik yüklerini deterjanlar, organik maddeler ve yağlar oluşturmaktadır.

Endüstri kuruluşlarından, imalathanelerden, atölyelerden, tamirhanelerden, küçük sanayi sitelerinden ve ve organize sanayi bölgelerinden kaynaklanan her türlü işlem ve yıkama artığı olarak oluşan sular endüstriyel nitelikli atık su olarak adlandırılmaktadır. Endüstri kuruluşlarının atıkları arıtılmadan akarsulara verilecek olursa bu akarsularda canlı üremesi imkansız hale gelir. Kimi zaman da bu atık suların toprağa gömülmesi, yağmur suları ve sızıntılarla birlikte yeraltı sularının kirlenmesine neden olmaktadır. Bu yüzden endüstriyel nitelikli atık suların arıtılması amacıyla çeşitli tesisler kurulmaktadır.

Atık su arıtımında temel hedef, atık suyun deşarj edildiği ortamlarda halk sağlığına ve ekolojik dengeye etkilerinin en az düzeye indirilmesidir. Atık su arıtımında gerçekleşen temel aşamalar şunlardır:

  • Askıdaki katı maddeleri uzaklaştırmak
  • Zararlı ağır metal ve zehirli bileşikleri uzaklaştırmak
  • Biyolojik olarak parçalanabilen organik maddeleri uzaklaştırmak
  • Alıcı ortam durumuna bağlı olarak azot ve fosforu uzaklaştırmak
  • Patojenik organizmaları yok etmek

Yukarıda bahsedilen aşamalar 3 ana başlık altında gerçekleştirilir. Bunlar;

Fiziksel Arıtma

Atık su içerisindeki kirletici maddelerin fiziksel işlemlerle atık sudan alınması amacı ile kullanılan proseslerdir. Bu prosesler ızgaralar, elekler, kum tutucular, yüzdürme sistemleri ve çökertme havuzlarıdır.

Kimyasal Arıtma

Kimyasal arıtma sistemleri, suda çözünmüş veya askıda bulunan maddelerin fiziksel durumunu değiştirerek çökelmelerini  ve yüzdürülmelerini sağlamak üzere uygulanan arıtma prosesleridir. Kimyasal arıtma işlenminde ve uygun pH değerlerinde atık suya kimyasal maddeler (koagülant, polielektrolit vb.) ilave edilmesi sonucu, çöktürülmek ve yüzdürülmek istenen maddeler çamur halinde sudan ayrılır. Uygulamaları;

  • Ağır metal arıtma; Krom+6 arıtma, Siyanür arıtma, Çinko arıtma, Nikel arıtma, Bakır arıtma, Kurşun arıtma, Kalay arıtma, Fosfat arıtma, Galvaniz arıtma vb.
  • KOİ Giderimi,
  • Fosfor Giderimi

Biyolojik Arıtma

Biyolojik arıtma, atık su içerisindeki çözünmüş organik maddelerin bakteriyolojik faaliyetlerle ayrıştırılarak giderilmesi işlemidir. Bakterilerin arıtma işlemini gerçekleştirebilmesi için pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen, toksik maddeler gibi parametrelerin kontrol altında tutulması gerekmektedir. Uygulamaları; aktif çamur sistemleri, biyofilm sistemleri, stabilizasyon havuzları, havalandırmalı lagünler ve damlatmalı filtreler, anaerobik arıtma sistemleri, aerobik arıtma sistemleri, SBR(Ardışık Kesikli Reaktör), MBR ve MBBR sistemleridir.

İleri Arıtma

Klasik arıtma sistemleri çıkışında arıtılmış atıksuda kalan AKM, çözünmüş madde, organik maddeler vb. gibi kirleticilerin de arıtımı ilave arıtma sistemlerini gerektirmikte olup bu sistemlere ileri arıtma sistemleri denmektedir. Uygulamaları; dezenfeksiyon, azot giderme, fosfor giderme, filtrasyon adsorbsiyon, iyon değiştirme, ters osmoz(RO), ultra filtrasyon.